การเพิ่มทุนมนุษย์และลดความไม่เท่าเทียมกัน

ความไม่เพียงพอด้านการศึกษายังคงเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้าด้วยกันธนาคารโลกเสนอธนาคารเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้แคบลง การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 จากรายงานของธนาคารโลกแห่งประเทศไทย

รายงานระดับธนาคารโลกที่กล่าวถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทยในการเพิ่มทุนมนุษย์และลดความเสียหายลงในระดับที่ไม่เหมือนกันในประเทศไทย ระดับประเทศช่องว่างไม่รวมกันของรายได้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาแคบลง แต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี ที่ทางทหารผ่านปีมาที่คุณนายเกียรติพงศ์อริยะพฤกษ์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกกล่าวธนาคารได้เสนอให้รัฐบาลรวมตำแหน่งที่เคยขนาดเพิ่มข้อมูลที่ออกประเทศทั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพเขากล่าว